Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme - LLP)

Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme - LLP) uspostavljen je Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU br. 1720/2006/EC. Program pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine a za njegovu provedbu na europskoj razini za navedeno razdoblje izdvojeno je 6.9 milijardi eura. Program pokriva sve sektore obrazovanja što ga čini najvećim europskim programom u području obrazovanja. Programom se želi pridonijeti razvoju EU kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvojem, većom stopom zapošljavanja boljim radnim mjestima i većim stupnjem društvene kohezije. Cilj je programa njegovati interakciju, suradnju i mobilnost sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja unutar EU koja treba predstavljati standard kvalitete u svijetu.

Nacionalne agencije (NA) osnivaju se u državama sudionicama programa kako bi provodile koordinaciju i upravljanje decentraliziranim akcijama programa na nacionalnoj razini. Nacionalne agencije imaju ključnu ulogu u praktičnoj implementaciji programa. Odgovorne su za objavu programa na nacionalnoj razini i općenito informiranje o programu, provođenje selekcijskog postupka i dodjele sredstava, doprinos diseminaciji i korištenju rezultata programa, te posebice za nadzor projekata na nacionalnoj razini. U Hrvatskoj ulogu nacionalne agencije nadležne za provođenje Programa za cjeloživotno učenje preuzela je Agencija za mobilnost i programe EU. Određene aktivnosti navedenog programa bile su dostupne hrvatskim korisnicima u 2009. i 2010. godini, dok je s početkom 2011. godine Hrvatska postala punopravna članica Programa za cjeloživotno učenje.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (eng. EACEA) odgovorna je za upravljanje projektima pokrenutima u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, čije su akcije centralizirane, odnosno za one aktivnosti koje ne provode nacionalne agencije.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma u sklopu kojih se dodjeljuju stipendije i potpore projektima koji naglašavaju transnacionalnu mobilnost pojedinaca, promiču bilateralna i multilateralna partnerstva te poboljšavaju kvalitetu sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja kroz multilateralne projekte. Riječ je o sljedećim potprogramima:

Program Comenius namijenjen je predškolskom odgoju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom općem obrazovanju. Omogućuje suradnju obrazovnih institucija i organizacija u okviru tog sustava (vrtići, osnovne i srednje škole te ostale ustanove uključene u opće školsko obrazovanje) diljem Europe i pojedinaca iz tih ustanova (odgajatelji, nastavnici, ravnatelji, nenastavno osoblje, zatim nastavnici koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi i nastavnici koji se nakon nekog vremena ponovno vraćaju nastavi). Sudjelovanjem u pojedinim aktivnostima Comeniusa potiče se učenje i razumijevanje različitosti europskih kultura i jezika te se podiže razina kvalitete školskog obrazovanja u Europi.  

Program Erasmus predstavlja program akademske mobilnosti namijenjen visokoškolskom obrazovanju u okviru kojeg se financiraju sljedeće aktivnosti: mobilnost studenata (studijski boravak na stranom visokom učilištu ili stručna praksa u inozemnom poduzeću/ustanovi); mobilnost nastavnog osoblja (stručno usavršavanje nastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili u poduzeću ili održavanje nastave); mobilnost nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje nenastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili poduzeću). Za postupak odabira studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja zadužena su hrvatska visoka učilišta. Za hrvatske ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet za sudjelovanje je dokument pod nazivom Sveučilišna povelja Erasmus (eng. Erasmus University Charter - EUC) kojim se jamči ispunjavanje određenih preduvjeta za sudjelovanje u programu Erasmus u okviru konkretne visokoškolske ustanove.

Program Leonardo da Vinci obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja (osim za mobilnost u visokoškolskom obrazovanju što obuhvaća Erasmus). Njime se omogućava usavršavanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti kroz sudjelovanje u mobilnosti, te u europskim obrazovnim projektima. Uključuje sve osobe koje su na bilo koji način povezane sa strukovnim obrazovanjem, bilo da je riječ o obrazovnim ustanovama poput srednjih strukovnih škola, pučkih učilišta ili institucija iz gospodarskog sektora, poput primjerice gospodarske komore, poduzeća ili trgovačkih organizacija te omogućuje stručno usavršavanje u inozemstvu.

Program Grundtvig je namijenjen organizacijama i pojedincima koji su povezani s obrazovanjem i usavršavanjem odraslih, korisnicima usluga koje navedene institucije i pojedinci pružaju (odraslim učenicima) te osobama povezanim s obrazovanjem odraslih (obučavatelji, ravnatelji, nenastavno osoblje, studenti viših godina studija andragogije, obučavatelji odraslih koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi, obučavatelji odraslih koji se vraćaju radu u nastavi).

Transverzalni program povezuje ova četiri potprograma, a cilj mu je promicati europsku suradnju u području koje pokriva dva ili više potprograma (horizontalno djelovanje). Podupire aktivnosti kao što su suradnja u politici i inovacije u cjeloživotnom učenju; promicanje učenja stranih jezika; razvoj inovativnih, na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama utemeljenih sadržaja, usluga, pedagogije i prakse cjeloživotnog učenja; diseminacija i upotreba rezultata aktivnosti koje se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje i prethodnih s njim povezanih programa te razmjena primjera dobre prakse. Većinu aktivnosti Transverzalnog programa (osim studijskih posjeta) provodi Izvršna agencija u Bruxellesu.

Aktivnost Studijski posjeti provodi nacionalna agencija, a namijenjena je donositeljima odluka u obrazovanju, ravnateljima, predstavnicima lokalne, regionalne ili državne vlasti.

Program Jean Monnet se nadovezuje na ove aktivnosti te podupire obrazovanje i istraživanje u području europskih integracija unutar, ali i izvan EU. Cilj mu je poticati aktivnosti poučavanja i istraživanja u studijima europskih integracija te pružiti podršku djelovanju odgovarajućeg broja institucija i udruženja čiji rad je usmjeren na pitanja europskih integracija i na obrazovanje i osposobljavanje u europskoj perspektivi. Pokrenut 1990. godine, program je danas prisutan u 60 zemalja u svijetu, te 700 sveučilišta provodi Jean Monnet kolegije.

Sudjelovanje je otvoreno za sve vrste obrazovnih ustanova, od predškolskih do visokoškolskih ustanova, strukovnog obrazovanja i usavršavanja, obrazovanja odraslih te pojedince - učenike, studente i nastavnike. Za svaki od potprograma propisana je predviđena kategorija sudionika.
Dostupne aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje, svi uvjeti i rokovi za podnošenje prijave, kao i priručnici za uspješnu prijavu na natječaje te rezultati prošlih natječaja nalaze se na internet stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Državno tijelo zaduženo za uključivanje i nadzor provedbe programa u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Nacionalna agencija zadužena za provedbu programa u RH je Agencija za mobilnost i programe EU.
 
Kontakti u Agenciji za mobilnost i programe EU za pojedini potprogram:
Odsjek za Comenius
Odsjek za Leonardo da Vinci
Odsjek za Erasmus
Odsjek za Grundtvig

Korisni linkovi: 
 
  Karte projekata

  Strukturni i investicijski fondovi

  Hrvatski otočni proizvod

  KalendarSva događanja »

  Potpredsjednik
  Predavanja i seminari
  Promotivne aktivnosti
  Događaji u organizaciji MRRFEU-a